O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017

O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017 - νίκη για τον τόπο και τους κατοίκους της Μεγαρίδας!

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2012

Επιτροπεία Μεγάρων "Ο Θεαγένης": Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ...

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
“ Ο ΘΕΑΓΕΝΗΣ ”
Μουσείου 3 , Μέγαρα 19100
Τηλ. : 22960 22822 - Ἀλκ. Μπεναρδῆς
22960 26833 - Βασ. Δέσκος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ἀρ. πρωτ. 51
Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ...

Ἀναπαράσταση τοῦ Ναοῦ τοῦ Προστατηρίου Ἀπόλλωνος στὴν ὑπέροχη ἔκδοση γιὰ τὰ παιδιὰ τῆς πόλεως τῶν Μεγάρων τῆς Γ΄ Ἐφορείας Προϊστορικῶν καὶ Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων (copyright: Παναγιώτα Αὐγερινοῦ , Ἀνδρέας Γ. Βόρδος), μὲ τίτλο «Ὁ Μυρτίλος στὴν πόλη τῶν Μεγάρων» στὴν ὁποία ἔκδοση ἀναφέρεται: « Ἀπόλλων Προστατήριος :Ἦταν ὁ σημαντικώτερος Ναὸς καὶ βρισκόταν στὴν περιοχὴ τῆς σημερινῆς πλατείας τῶν Μεγάρων».

Σὲ προσθήκη στὸν πρῶτο ὑπὲρ τὸ ἰσόγειο ὄροφο τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Μεγάρων ἀναγράφεται, ἐκτὸς τῶν ἄλλων: «Ἐρυθρόμορφα ὄστρακα διαφόρων ἀγγείων τοῦ 5ου αἰώνα π.Χ. ἀπὸ τὸν ἀποθέτη στὸν περίβολο τοῦ Ἱεροῦ τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνα Προστατηρίου ποὺ βρισκόταν στὴ νότια πλευρὰ τῆς σημερινῆς κεντρικῆς πλατείας».Ἀπὸ τὰ πρακτικὰ συνεδριάσεων τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Μεγαρέων (11/29-7-2002, 2/14-1-2003 κ.ἄ.) καταφαίνεται, ὅτι τὸ «Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα Ἀττικῆς 2000 -2006» καὶ συγκεκριμένα στὸ μέτρο 1.3, μέσω τοῦ ὁποίου μὲ ἐνέργειες τοῦ Δήμου Μεγαρέων πῆρε ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση χρήματα ἡ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Τριποδίσκου (Μαζίου) γιὰ τὸ περιβόητο τσιμεντένιο κτήριό της στὴν καρδιὰ τῶν Γερανείων, ἀναφερόταν (σὲ σχετικὸ κεφάλαιό του) σέ:
«Ἀνάδειξη καὶ προβολὴ τουριστικῶν ἀρχαιολογικῶν καὶ ἱστορικῶν χώρων».
Στὴν συνέχεια ἀναφερόταν σὲ: «Ἐνίσχυση τῆς σύγχρονης πολιτιστικῆς δημιουργίας καὶ τῶν καινοτόμων πολιτιστικῶν προϊόντων».
Ἀπὸ αὐτὸ εὔκολα καταλαβαίνει κανείς, πὼς ἀπὸ τὸ πρόγραμμα αὐτὸ μποροῦσε ὁ Δῆμος Μεγαρέων νὰ ἐξασφαλίση χρήματα γιὰ ἀνάδειξη καὶ προβολὴ ἀρχαιολογικῶν καὶ ἱστορικῶν χώρων τῆς πόλεως μὲ ἐπιτυχία, ὅπως ἀπεδείχθη ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ αἰτήματός του γιὰ ἄλλο σκοπὸ, στὸν ὁποῖον ἀναφερθήκαμε ἤδη.

Ὅπως ἤδη ἀνωτέρω ἐγράφη, τὸ πρόγραμμα αὐτὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀναφερόταν σὲ «Ἀνάδειξη καὶ προβολὴ τουριστικῶν ἀρχαιολογικῶν καὶ ἱστορικῶν χώρων». Στὸ σχετικὸ μὲ τὸ πρόγραμμα τεῦχος τοῦ -τότε– Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., περιελαμβάνονταν δυνατότητες χρηματοδοτήσεως ΟΤΑ γιὰ «Προστασία καὶ ἀνάδειξη Μνημείων, συνόλων καὶ ἀρχαιολογικών χώρων», «Ἀξιοποίηση τῆς ἱστορικῆς παράδοσης», «Προστασία καὶ ἀνάδειξη ἱστορικῶν τόπων, μνημείων, ἀρχαιολογικῶν χώρων, παραδοσιακῶν οἰκισμῶν, ἱστορικῶν κέντρων πόλεων, στοιχείων τῆς ἱστορίας τῆς πόλης» καὶ ἄλλα συναφῆ. Θὰ μποροῦσε ὡς ἐκ τούτου ὁ Δῆμος Μεγαρέων νὰ ζητήση καὶ νὰ ἐξασφαλίση χρήματα γιὰ τὶς παραμελημένες (καὶ λόγω ἐλείψεως χρημάτων) ἀρχαιότητες τῶν Μεγάρων.

Θὰ μποροῦσε, ἀντὶ γιὰ τὸ κτήριο τῆς ὡς ἄνω Μονῆς (προϋπολογισμοῦ 6.164.506,19 Ευρώ!) νὰ περιλάβη στὰ ἔγγραφά του πρὸς τὴν Περιφέρεια πρόταση γιὰ τὴν ἀνάδειξη καὶ προβολὴ τοῦ παγκοσμίου ἐνδιαφέροντος, (κατὰ τὸν καθηγητὴ κ.Θεοδ. Τάσιο) Εὐπαλινείου ὑδραγωγείου (στοὺς «Ἀμπατζάδες») , ἤ τοῦ ἐπισήμου Ναοῦ τῶν ἀρχαίων Μεγάρων, τοῦ Ναοῦ τοῦ Προστατηρίου Ἀπόλλωνος, στὴν σημερινὴ κεντρικὴ πλατεῖα, ποὺ ἐκοσμεῖτο ἀπὸ ἀγάλματα τοῦ Πραξιτέλους, ἤ τοῦ Ἀσκληπιείου, στὰ «Μάρμαρα», ποὺ περιλαμβάνει ὅ,τι διεσώθη ἀπὸ Ναό, θεραπευτήριο, ἑστιατόρια, αἴθουσες ἀναμονῆς κ.λ.π., ἤ τοῦ ἐκπληκτικὰ μεγάλης σημασίας ὑδρομαστευτικοῦ συστήματος ποὺ ἀνευρέθη προσφάτως στὴν περιοχὴ τῆς -πρώην «Ἐρκίδος»- (καὶ ποὺ θὰ καταχωθῆ !!!) ἤ γιὰ τὴν συνέχιση τῶν ἀνασκαφῶν στὴν Κρήνη τοῦ Θεαγένους, ἀπὸ τὴν ὁποία βασικῶς ἔχει ἀνασκαφῆ μόνον ἡ κεντρικὴ δεξαμενή, ἤ γιὰ τόσα ἄλλα τέλος πάντων ἐξόχως σημαντικὰ ἱστορικὰ καὶ ἀρχαιολογικὰ ποὺ περιλαμβάνει ἡ μὲ πλουσιωτάτη ἱστορία πόλη μας, καὶ ποὺ παραμένουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, στὴν ἀφάνεια καὶ ὑφίστανται τὴ φθορὰ τοῦ χρόνου καὶ τῶν λαθρανασκαφῶν.
(Μόλις προσφάτως πληροφορηθήκαμε ἀπὸ ἀπολύτως ἔγκυρη πηγή, ὅτι σὲ πόλη τῆς Πελοποννήσου, γνωστὸς ἀρχαιολόγος ἐξησφάλισε μέσω τοῦ οἰκείου Δήμου ἀπὸ τὸ ἴδιο Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα σημαντικὸ ποσόν, μὲ τὸ ὁποῖο κατέστη δυνατὴ ἡ ἀνάδειξη δύο ἀρχαίων Ναῶν, καὶ φυσικὰ ἡ περίπτωση αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ μοναδική...).

Ἀντὶ γι’ αὐτά, ὁ Δῆμος Μεγαρέων (κατὰ τὴν πρώτη ὡς ἄνω ἀναφερόμενη συνεδρίαση δήμαρχος ἦταν ὁ κ. Στρατιώτης, καὶ κατὰ τὴν δευτέρα ὁ κ. Σύρκος) μερίμνησε, μὲ σχετικὴ πρότασή του, γιὰ τὴν ἐξασφάλιση... τῆς αὐξήσεως τῶν κτηριακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ ὡς ἄνω ἀναφερομένου μοναστηριοῦ!

Ὁ καθεὶς συμπολίτης ἄς βγάλη τὰ συμπεράσματά του γιὰ τὴν πολιτικὴ πρακτικὴ τῶν δημάρχων καὶ τῶν δημοτικῶν συμβούλων, ποὺ ἔπραξαν ὡς ἄνω.
Κάνομε λάθος; Ἄν κάποιος νομίζη πὼς ναί, εὐχαρίστως θὰ δημοσιεύσουμε, μὲ νεώτερο δελτίο τύπου, τὴν τυχὸν ἔνστασή του.


7η Αὐγούστου 2012

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
“Ο ΘΕΑΓΕΝΗΣ ”