O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017

O υγροβιότοπος Βουρκάρι Μεγάρων αναγνωρίστηκε και προστατεύεται με νόμο από τις 31/3/2017 - νίκη για τον τόπο και τους κατοίκους της Μεγαρίδας!

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2012

Δημοτικός χλοοτάπητας για την ΠΑΕ ΒΥΖΑΣ;;!!

"Άποψη" (πενιές παρα...πολιτικές), σελ.11:

31-5-2012
26-07-12

Επιτροπεία Μεγάρων "Ο Θεαγένης": Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ...

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
“ Ο ΘΕΑΓΕΝΗΣ ”
Μουσείου 3 , Μέγαρα 19100
Τηλ. : 22960 22822 - Ἀλκ. Μπεναρδῆς
22960 26833 - Βασ. Δέσκος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ἀρ. πρωτ. 51
Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ...

Ἀναπαράσταση τοῦ Ναοῦ τοῦ Προστατηρίου Ἀπόλλωνος στὴν ὑπέροχη ἔκδοση γιὰ τὰ παιδιὰ τῆς πόλεως τῶν Μεγάρων τῆς Γ΄ Ἐφορείας Προϊστορικῶν καὶ Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων (copyright: Παναγιώτα Αὐγερινοῦ , Ἀνδρέας Γ. Βόρδος), μὲ τίτλο «Ὁ Μυρτίλος στὴν πόλη τῶν Μεγάρων» στὴν ὁποία ἔκδοση ἀναφέρεται: « Ἀπόλλων Προστατήριος :Ἦταν ὁ σημαντικώτερος Ναὸς καὶ βρισκόταν στὴν περιοχὴ τῆς σημερινῆς πλατείας τῶν Μεγάρων».

Σὲ προσθήκη στὸν πρῶτο ὑπὲρ τὸ ἰσόγειο ὄροφο τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Μεγάρων ἀναγράφεται, ἐκτὸς τῶν ἄλλων: «Ἐρυθρόμορφα ὄστρακα διαφόρων ἀγγείων τοῦ 5ου αἰώνα π.Χ. ἀπὸ τὸν ἀποθέτη στὸν περίβολο τοῦ Ἱεροῦ τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνα Προστατηρίου ποὺ βρισκόταν στὴ νότια πλευρὰ τῆς σημερινῆς κεντρικῆς πλατείας».Ἀπὸ τὰ πρακτικὰ συνεδριάσεων τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Μεγαρέων (11/29-7-2002, 2/14-1-2003 κ.ἄ.) καταφαίνεται, ὅτι τὸ «Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα Ἀττικῆς 2000 -2006» καὶ συγκεκριμένα στὸ μέτρο 1.3, μέσω τοῦ ὁποίου μὲ ἐνέργειες τοῦ Δήμου Μεγαρέων πῆρε ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση χρήματα ἡ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Τριποδίσκου (Μαζίου) γιὰ τὸ περιβόητο τσιμεντένιο κτήριό της στὴν καρδιὰ τῶν Γερανείων, ἀναφερόταν (σὲ σχετικὸ κεφάλαιό του) σέ:
«Ἀνάδειξη καὶ προβολὴ τουριστικῶν ἀρχαιολογικῶν καὶ ἱστορικῶν χώρων».
Στὴν συνέχεια ἀναφερόταν σὲ: «Ἐνίσχυση τῆς σύγχρονης πολιτιστικῆς δημιουργίας καὶ τῶν καινοτόμων πολιτιστικῶν προϊόντων».
Ἀπὸ αὐτὸ εὔκολα καταλαβαίνει κανείς, πὼς ἀπὸ τὸ πρόγραμμα αὐτὸ μποροῦσε ὁ Δῆμος Μεγαρέων νὰ ἐξασφαλίση χρήματα γιὰ ἀνάδειξη καὶ προβολὴ ἀρχαιολογικῶν καὶ ἱστορικῶν χώρων τῆς πόλεως μὲ ἐπιτυχία, ὅπως ἀπεδείχθη ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ αἰτήματός του γιὰ ἄλλο σκοπὸ, στὸν ὁποῖον ἀναφερθήκαμε ἤδη.

Ὅπως ἤδη ἀνωτέρω ἐγράφη, τὸ πρόγραμμα αὐτὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀναφερόταν σὲ «Ἀνάδειξη καὶ προβολὴ τουριστικῶν ἀρχαιολογικῶν καὶ ἱστορικῶν χώρων». Στὸ σχετικὸ μὲ τὸ πρόγραμμα τεῦχος τοῦ -τότε– Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., περιελαμβάνονταν δυνατότητες χρηματοδοτήσεως ΟΤΑ γιὰ «Προστασία καὶ ἀνάδειξη Μνημείων, συνόλων καὶ ἀρχαιολογικών χώρων», «Ἀξιοποίηση τῆς ἱστορικῆς παράδοσης», «Προστασία καὶ ἀνάδειξη ἱστορικῶν τόπων, μνημείων, ἀρχαιολογικῶν χώρων, παραδοσιακῶν οἰκισμῶν, ἱστορικῶν κέντρων πόλεων, στοιχείων τῆς ἱστορίας τῆς πόλης» καὶ ἄλλα συναφῆ. Θὰ μποροῦσε ὡς ἐκ τούτου ὁ Δῆμος Μεγαρέων νὰ ζητήση καὶ νὰ ἐξασφαλίση χρήματα γιὰ τὶς παραμελημένες (καὶ λόγω ἐλείψεως χρημάτων) ἀρχαιότητες τῶν Μεγάρων.

Θὰ μποροῦσε, ἀντὶ γιὰ τὸ κτήριο τῆς ὡς ἄνω Μονῆς (προϋπολογισμοῦ 6.164.506,19 Ευρώ!) νὰ περιλάβη στὰ ἔγγραφά του πρὸς τὴν Περιφέρεια πρόταση γιὰ τὴν ἀνάδειξη καὶ προβολὴ τοῦ παγκοσμίου ἐνδιαφέροντος, (κατὰ τὸν καθηγητὴ κ.Θεοδ. Τάσιο) Εὐπαλινείου ὑδραγωγείου (στοὺς «Ἀμπατζάδες») , ἤ τοῦ ἐπισήμου Ναοῦ τῶν ἀρχαίων Μεγάρων, τοῦ Ναοῦ τοῦ Προστατηρίου Ἀπόλλωνος, στὴν σημερινὴ κεντρικὴ πλατεῖα, ποὺ ἐκοσμεῖτο ἀπὸ ἀγάλματα τοῦ Πραξιτέλους, ἤ τοῦ Ἀσκληπιείου, στὰ «Μάρμαρα», ποὺ περιλαμβάνει ὅ,τι διεσώθη ἀπὸ Ναό, θεραπευτήριο, ἑστιατόρια, αἴθουσες ἀναμονῆς κ.λ.π., ἤ τοῦ ἐκπληκτικὰ μεγάλης σημασίας ὑδρομαστευτικοῦ συστήματος ποὺ ἀνευρέθη προσφάτως στὴν περιοχὴ τῆς -πρώην «Ἐρκίδος»- (καὶ ποὺ θὰ καταχωθῆ !!!) ἤ γιὰ τὴν συνέχιση τῶν ἀνασκαφῶν στὴν Κρήνη τοῦ Θεαγένους, ἀπὸ τὴν ὁποία βασικῶς ἔχει ἀνασκαφῆ μόνον ἡ κεντρικὴ δεξαμενή, ἤ γιὰ τόσα ἄλλα τέλος πάντων ἐξόχως σημαντικὰ ἱστορικὰ καὶ ἀρχαιολογικὰ ποὺ περιλαμβάνει ἡ μὲ πλουσιωτάτη ἱστορία πόλη μας, καὶ ποὺ παραμένουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, στὴν ἀφάνεια καὶ ὑφίστανται τὴ φθορὰ τοῦ χρόνου καὶ τῶν λαθρανασκαφῶν.
(Μόλις προσφάτως πληροφορηθήκαμε ἀπὸ ἀπολύτως ἔγκυρη πηγή, ὅτι σὲ πόλη τῆς Πελοποννήσου, γνωστὸς ἀρχαιολόγος ἐξησφάλισε μέσω τοῦ οἰκείου Δήμου ἀπὸ τὸ ἴδιο Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα σημαντικὸ ποσόν, μὲ τὸ ὁποῖο κατέστη δυνατὴ ἡ ἀνάδειξη δύο ἀρχαίων Ναῶν, καὶ φυσικὰ ἡ περίπτωση αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ μοναδική...).

Ἀντὶ γι’ αὐτά, ὁ Δῆμος Μεγαρέων (κατὰ τὴν πρώτη ὡς ἄνω ἀναφερόμενη συνεδρίαση δήμαρχος ἦταν ὁ κ. Στρατιώτης, καὶ κατὰ τὴν δευτέρα ὁ κ. Σύρκος) μερίμνησε, μὲ σχετικὴ πρότασή του, γιὰ τὴν ἐξασφάλιση... τῆς αὐξήσεως τῶν κτηριακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ ὡς ἄνω ἀναφερομένου μοναστηριοῦ!

Ὁ καθεὶς συμπολίτης ἄς βγάλη τὰ συμπεράσματά του γιὰ τὴν πολιτικὴ πρακτικὴ τῶν δημάρχων καὶ τῶν δημοτικῶν συμβούλων, ποὺ ἔπραξαν ὡς ἄνω.
Κάνομε λάθος; Ἄν κάποιος νομίζη πὼς ναί, εὐχαρίστως θὰ δημοσιεύσουμε, μὲ νεώτερο δελτίο τύπου, τὴν τυχὸν ἔνστασή του.


7η Αὐγούστου 2012

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
“Ο ΘΕΑΓΕΝΗΣ ”

Τι συμβαίνει επιτέλους με το αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων;

"Άποψη" (πενιές παρα...πολιτικές), σελ.11:

31-5-201214-06-2012

"Ξένος" ...στα Μέγαρα!

Επιστολή προς Μεγαρίτες...
Μέχρι πότε θα δίνουμε εξετάσεις;"ΑΓΝΑΝΤΙΑ" ΚΙΑΦΑ - ΚΙΝΕΤΑΣ, αρ. φύλλου:13, σελ.7

Δελτία Τύπου Δήμου Μεγαρέων

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρ.ΔΤ: 0146/24-07-2012

Θέμα: Πλήρης ανακαίνιση 5 παιδικών χαρών και κατασκευή μιας νέας

Η διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων παραμένοντας πιστή στις προεκλογικές της δεσμεύσεις δείχνει την ευαισθησία της προς όλες τις ηλικιακές ομάδες του Δήμου, αλλά κυρίως προς τις πιο ευαίσθητες εξ' αυτών. Έτσι μετά τη διασφάλιση 4.376.500 ευρώ για την κατασκευή Γηροκομείου για τους γηραιότερους συμπολίτες μας, πια ήταν η ώρα να δημιουργηθούν οι προυποθέσεις ώστε να γίνουν καλύτερες και πιο χαρούμενες οι στιγμές διαβίωσης των ¨μικρών¨ συμπολιτών μας.

Η διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως εντός του 2012 θα ανακαινισθούν πλήρως 7 παιδικές χαρές εντός των διοικητικών μας ορίων. Μετά από συντονισμένες και αποτελεσματικές ενέργειες εκ μέρους της διοίκησης εγκρίθηκαν 443.000 ευρώ για την χρηματοδότηση του έργου της ανάπλασης 5 παιδικών χαρών στον Δήμο Μεγάρων, αλλά και η κατασκευή μιας νέας.

Χαρακτηριστικό της ετοιμότητας και της εγρήγορσης της διοίκησης, καθώς και των υπηρεσιών του Δήμου, είναι ότι ενώ το χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015" του Πράσινου Ταμείου μας διαβιβάσθηκε στα μέσα Μαΐου, η πρόταση του Δήμου μας στάλθηκε στις 28-5-2012, δηλαδή ελάχιστες μέρες μετά, και η απόφαση ένταξης των παιδικών χαρών του Δήμου ήρθε ως αποτέλεσμα της συνεδρίασης του ταμείου στις 12 Ιουλίου του 2012. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πως ο Δήμος μας είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στα κριτήρια και στις απαιτήσεις κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου όσο πιεστικές και αν είναι αυτές.

Η ανάπλαση επιβάλλεται, έτσι ώστε να εναρμονιστούν σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, ώστε να αλλάξουν τα παιχνίδια με νέα πιστοποιημένα, το δάπεδο από καουτσούκ με έντονα αντικραδασμικές ιδιότητες, να ενισχυθεί ο φωτισμός, να συμπληρωθεί όπου απαιτείται το πράσινο, να βελτιωθεί η περίφραξη και οι υποδομές υποστήριξης τους όπως τα παγκάκια, κ.ά.

Οι παιδικές χαρές οι οποίες αναπλάθονται είναι:
• Παιδική χαρά Πάχης, Ε=339,45μ2
• Παιδική χαρά Βαρέας πλησίον Ναού ‘Αγ. Νικολάου’ Ε=585,77μ2
• Παιδική χαρά Βαρέας πλησίον ‘Puzzle’ Ε=369,14μ2
• Παιδική χαρά επί της οδού Σπ. Καραγιώργου Ε=133,25μ2
• Παιδική χαρά επί των οδών 25ης Μαρτίου και Περάμου στην Ν. Πέραμο, Ε=927,00μ2(ανατολικά του Δημαρχείου της Νέας Περάμου η οποία πέρα από την ανακαίνιση θα διαπλατυνθεί με την τελική νέα έκταση της πια να είναι περίπου ένα στρέμμα.)
• Παιδική χαρά επί των οδών Κοραή και Συλημβρίας, Ε=1.047μ2. Η τελευταία αυτή παιδική χαρά που θα χρηματοδοτηθεί δεν είναι όμως κάποια που πρόκειται να ανακαινισθεί, αλλά μια νέα που θα κατασκευασθεί από το μηδέν. Εκεί, στο χώρο των παλιών δεξαμενών της Ερκίδος, σε ένα σημείο της πόλης εγκαταλελειμένο επί σειρά ετών θα τοποθετηθούν τα απαιτούμενα παιχνίδια, τα οποία θα περιστοιχιστούν από χλοοτάπητα και ικανή ποσότητα φυτών και δέντρων.

Αυτό επίσης δείχνει την επιμονή της διοίκησης να ¨πρασινίσει¨ όσα περισσότερα τμήματα των πόλεων είναι εφικτό, όπως είχε προαναγγείλει από την αρχή της θητείας της και φυσικά πιστή στις δεσμεύσεις της εφαρμόζει. Όλες οι εργασίες σε αυτές τις 6 παιδικές χαρές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

Η διοίκηση του Δήμου όμως δεν έμεινε εδώ, αλλά ήδη δημοπράτησε την ανάπλαση της κεντρικής παιδικής χαράς της Νέας Περάμου, έργο που μάλιστα θα αρχίσει να κατασκευάζεται εντός των προσεχών ημερών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διοίκηση του Δήμου επέδειξε και μία επιπλέον ευαισθησία για να ενταχθούν τα έργα αυτά, καθώς ο ίδιος ο Δήμαρχος εξαρχής θεώρησε και ως προσωπικό του «στοίχημα» την υλοποίηση των αναπλάσεων αυτών, για τον λόγο ότι ο βασικός αποδέκτης είναι κυρίως τα μικρά παιδιά, και το όποιο όφελος από τις ενέργειες της Διοίκησης θα κατέληγε σε αυτά. Η ψυχαγωγία και η ευχαρίστηση των παιδιών -ειδικά σήμερα που διανύουμε μία εξαιρετικά δύσκολη εποχή λόγω της τρέχουσας αρνητικής οικονομικής συγκυρίας- αποτελεί έναν στόχο που ικανοποιεί ιδιαίτερα τόσο τα παιδιά τα ίδια και τους γονείς όσο και την Διοίκηση του Δήμου ηθικά.

Μάλιστα στις άμεσες προθέσεις τις Διοίκησης είναι και η ανάπλαση όλων των παιδικών χαρών εκτός σχεδίου πόλεως οι οποίες δεν πληρούσαν τα κριτήρια για να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα. Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί με ιδίους πόρους και ίδια μέσα, καθώς και με την μεταφορά όλων των κατάλληλων για χρήση πιστοποιημένων οργάνων που θα έχουν αφαιρεθεί από τις παιδικές χαρές που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Έτσι αυτά τα όργανα έπειτα από την απαραίτητη συντήρησή τους θα παραμείνουν λειτουργικά και θα συνεχίσουν να προσφέρουν στην κοινωνία.

Η Διοίκηση του Δήμου είναι ιδιαιτέρως ευτυχής βλέποντας ότι το σχέδιό της να προσφέρει υπηρεσίες σε όλες τις ηλικιακές ομάδες στέφεται ως στιγμής με μεγάλη επιτυχία.


----------------------------------------------------------------------------------
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρ.ΔΤ: 0136/17-7-2012

Θέμα: Παραδόθηκε η Μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία στο «Ακρογιάλι»

Παραδόθηκε από το Δήμαρχο Μεγαρέων Ιωάννη Μαρινάκη στην Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Σταυρούλα Δήμου η μελέτη για την κατασκευή του έργου δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στην περιοχή «Ακρογιάλι».

Ο Δήμος Μεγαρέων ανέλαβε την πρωτοβουλία και προχώρησε στην σύνταξη της συγκεκριμένης μελέτης προκειμένου να επιταχύνει και να διευκολύνει το έργο της Περιφέρειας και να συμβάλει στην προώθηση του φακέλου στα υπό ένταξη έργα στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Η Διοίκηση του Δήμου δίνει ιδιαίτερη σημασία στην κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, καθώς η ένταξή του, η κατασκευή και η ολοκλήρωσή του θα συμβάλει αποφασιστικά στην οριστική απομάκρυνση κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων στην Νέα Πέραμο ανάλογων με τις μεγάλες πλημμύρες οι οποίες έπληξαν την περιοχή το 1999.

Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Μεγαρέων Ιωάννης Μαρινάκης, συνοδεία του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Γιώργου Κουμπέτσου, επισκέφτηκαν το κτήριο της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής και παρέδωσαν τη μελέτη στην κ. Δήμου.

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σταυρούλα Δήμου απευθυνόμενη στο Δήμαρχο κ. Μαρινάκη, τον ευχαρίστησε για την εκπόνηση της μελέτης και διαβεβαίωσε ότι θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προώθησης του φακέλου για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.

Το συγκεκριμένο έργο, αποτελεί τμήμα του συνολικού έργου της αντιπλημμυρικής προστασίας της Νέας Περάμου, για το οποίο η Διοίκηση του Δήμου βρίσκεται σε διαρκή αγώνα για την διασφάλιση των σχετικών κονδυλίων. Η σημασία του έργου και η ανάγκη ολοκλήρωσής του, αναγκάζουν τη διοίκηση του Δήμου, να προχωρά στην τμηματική κατασκευή του, με στόχο την οριστική και πλήρη αντιπλημμυρική προστασία της Νέας Περάμου.

Η Διοίκηση του Δήμου τονίζει ότι θα προχωρήσει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να ολοκληρωθεί το ζωτικής σημασίας έργο για την πόλη της Νέας Περάμου.

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ!!!

Ο... ΣΑΤΙΡΙΚΟΣ